Algu grāmatvedība

 • Personāla darba algu aprēķini, atvaļinājumu naudu un dažādu kompensāciju aprēķini; Prēmēšanas sistēmas izveide
 • Nodokļu aprēķins, deklarēšana, pārskatu, deklarāciju un algas paziņojumu iesniegšana
 • Rezidenta gada deklarācijas sastādīšana
 • Nerezidentu pārskati un deklarācijas
 • Algu atskaišu sagatavošana

Personāla vadība

 • Personālu lietvedības dokumentu izveidošana, glabāšana un aktualizēšana
 • Darbinieku un vadītāju slodzes audits. Personāla optimāla plānošana.
 • Biznesu procesu efektivitātes audits
 • Personāla vadības dokumentu un procesu audits,rekomendāciju izstrāde
 • Personāla vadības dokumentu izstrāde atbilstoši normatīvo aktu prasībām, saskaņojot tos ar klientu vēlmēm un izvirzītajiem biznesa mērķiem (nolikumi, iekšējie noteikumi, attiecības ar personālu reglamentējošie dokumenti – darba koplīgumi, darba līgumi, līgumi par apmācībām, konfidencialitātes līgumi, materiālās atbildības līgumi utt.)
 • Personāla atlases procedūru izstrāde
 • Konsultācijas darba tiesisko attiecību jautājumos un personālvadības dokumentu izstrādē
 • Konsultācijas uzņēmuma personāla izmaksu optimizācijā, nodokļu aprēķināšanā un plānošanā

Pieteikties konsultācijai vai nosūtīt ziņu